Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rollatoronline

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere voorwaarden die wij uitdrukkelijk schriftelijk geformuleerd of aanvaard hebben, zijn de contracten die worden afgesloten met onze klanten uitsluitend geregeld door de volgende algemene voorwaarden:

 1. Iedere bestelling van een cliënt verbindt ons slechts voor zover wij deze binnen de acht dagen na ontvangst ervan hebben bevestigd.
 2. De leverings- en uitvoeringstermijn die wij vermelden is louter indicatief en dus niet bindend. Een laattijdige levering en/of uitvoering kan geen recht geven tot annulering van een bestelling noch tot enige schadevergoeding.
 3. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling, zelfs een die door ons is bevestigd, zonder vergoeding te annuleren, indien de overeenkomst die ons bindt met onze eigen leverancier ontbonden wordt of indien onze leverancier in gebreke blijft om aan ons te leveren.
 4. Behoudens bijzondere tegenstrijdige bepaling die wij schriftelijk zouden aanvaarden, gebeurt de levering van onze goederen in onze lokalen. Zodra de goederen in het bezit zijn van de cliënt worden de betreffende risico’s aan hem overgedragen.
 5. Indien wij aanvaarden onze goederen te leveren op bij de klant, zal het transport door ons of door elke vervoerder van onze keuze verzekerd worden, terwijl het laden uitsluitend door de klantuitgevoerd zal dienen te worden. In ieder geval worden de goederen vervoerd op risico van de cliënt.
 6. De goederen die wij leveren en de prestaties die wij uitvoeren worden verondersteld conform, ontvangen en volledig aanvaard te zijn bij gebreke aan omstandige klacht van de cliënt toegestuurd per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de acht dagen volgend op hun levering. Het gebruik door de cliënt van het geheel of een gedeelte van onze goederen houdt van rechtswege de ontvangst en de goedkeuring in van het geheel van deze goederen.
 7. In alle gevallen waarin onze contractuele en/of quasi-delictuele aansprakelijkheid weerhouden zou kunnen worden, is deze maximaal beperkt tot het bedrag van de prijs die reeds wordt ontvangen voor de goederen en/of de prestaties die in voorkomend geval niet conform of gebrekkig zouden zijn. Wij behouden ons echter de mogelijkheid om onze waarborg te beperken tot de vernieuwing van de defecte goederen of tot de verbetering van de slecht uitgevoerde prestaties. Tegen ons kan geen enkele garantie ingeroepen worden indien, zonder ons akkoord, de cliënt of een derde een interventie verricht op de goederen die wij geleverd hebben of op de prestaties die wij uitgevoerd hebben.
 8. Hoewel afgeleverd, blijven onze goederen en hun toebehoren onze exclusieve eigendom zolang de cliënt het geheel van zijn verplichtingen niet is nagekomen. Tot aan de volledige betaling van de integrale verschuldigde prijs, zal de cliënt bijgevolg niet kunnen beschikken over onze goederen en wordt het hem formeel verboden ze te verkopen of aan een derde in pand te geven. De risico’s met betrekking tot onze goederen worden overgedragen aan de cliënt op de dag waarop zij te zijner beschikking gesteld worden.
 9. Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, contant, netto en zonder korting. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gerechtigd om de levering van de goederen en/of de realisatie van de bestelde prestaties stop te zetten, en zelfs de betreffende overeenkomst ten exclusieve nadele van de cliënt te annuleren. Gezien onze eventuele agenten en vertegenwoordigers niet gemachtigd zijn om de betaling van onze facturen te ontvangen, zijn de betalingen in hun handen ons niet tegenstelbaar.
 10. De niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verschuldigdheid met zich mee van verwijlsinteresten aan de rentevoet van 1,2% per maand alsook een conventionele forfaitaire vergoeding van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van € 75, niettemin zonder afbreuk te doen aan alle reële schade die hoger is waarvoor wij ons de mogelijkheid voorbehouden schadevergoeding te bekomen.
 11. In geval van niet-betaling door een cliënt op de vervaldag van een door ons opgestelde factuur of van een wissel, wie er ook de begunstigde van is, zijn alle sommen die ons verschuldigd zijn door deze cliënt onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, met inbegrip van de nog niet vervallen facturen. In geval van wankelkrediet van een cliënt, van enige gerechtelijke uitvoeringsmaatregel tegen hem of enige gebeurtenis die de goede uitvoering van zijn verbintenissen in vraag stelt, behouden wij ons het recht voor enerzijds van rechtswege de uitvoering van zijn bestelling op te schorten, zelfs na begin van uitvoering van de betreffende markt en anderzijds van deze cliënt alle garanties te eisen die wij noodzakelijk zullen achten. Indien deze cliënt niet de aldus geëiste waarborgen geeft, zullen wij van rechtswege het met hem gesloten contract kunnen ontbinden, zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding die wij van hem zullen kunnen eisen.
 12. De contracten die wij afsluiten zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en elke betwisting hieromtrent behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die deel uitmaken van de rechtsmacht van onze maatschappelijke zetel.
 13. De hiervoor vermelde algemene voorwaarden worden geacht door de cliënt aanvaard te zijn, zelfs indien zij tegenstrijdig zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs vermeld op zijn bestelbon. De algemene en bijzondere voorwaarden van onze medecontractanten zijn ons dus niet tegenstelbaar behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door ons.